၂၇ၾကိမ္ေျမာက္ မ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္ပဲြအား စူပရင္းမိသားစုမွ တေပ်ာ္တပါး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန ့တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ မ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္ပဲြ အခမ္းအနားအား စူပရင္းမိသားစုမွ မ်က္မျမင္မ်ားႏ်ွင့္အတူ စုေပါင္း၍တေပ်ာ္တပါး အတူတကြပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။