ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေရႊျပားႀကိတ္စက္ရုံတြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ Mettler Toledo အမွတ္တံဆိပ္ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံးအေလးခ်ိန္တုိင္းကိရိယာ(Analytical Balance ) 1Setႏွင့္ ဆက္စပ္အသုံးျပဳ ေသာPrinter အားလွဴဒါန္းျခင္း။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေရႊျပားႀကိတ္စက္ရုံတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ (၃,၈၅၀,၀၀၀) က်ပ္ တန္ဘုိးေငြ ပမာဏရွိေသာ   Switzerland ႏုိင္ငံထုတ္ Mettler Toledo အမွတ္တံဆိပ္ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံး  အေလးခ်ိန္တုိင္းကိရိယာ (Analytical Balance ) 1 Set ႏွင့္ ဆက္စပ္အသုံးျပဳရေသာ Printer အား Supreme Group of Companies မွ (၁၂.၀၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ မွတဆင့္  ေရႊတိဂုံဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕သုိ႕ သာသနာအက်ဳိးအတြက္ ရည္စူးၿပီး ေပးအပ္လွဴဒါန္းပါသည္။