ေရေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေရေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ Supreme Group of Companies မွ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)ကုိ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းအား ျပန္လည္ေပးအပ္ပါသည္။