ဧရာ၀တီတုိင္း ၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ ရွင္ျပဳ ၊ အသံမစဲ မဟာပဌာန္းပြဲ ႏွင့္ ဇာတ္သဘင္ပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ျခင္း

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ Supreme Group of Companies , Zhefu Group Companies ႏွင့္ Huadian Corporation တို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး Myanmar LNG CCPP Project Area အတြင္း မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ ရွင္ျပဳ ၊ အသံမစဲ မဟာပဌာန္းပြဲ ႏွင့္ ဇာတ္သဘင္ပြဲကုိ ႏွစ္ညတုိင္တုိင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ၿပီး မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ေက်းရြာ ၊ ဂ်ိတ္လတ္ေက်းရြာ ၊ ေဘာမိေက်းရြာ ၊ ကၽြန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ သေဘာ့ကန္ေက်းရြာ ၊ ေရႊေသာင္ယံေက်းရြာ မွ ေက်းရြာသူ ၊ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ (၂၈) ရက္ မွ ( ၃၀) ရက္ေန႔အထိအတူူတကြ လာေရာက္ ပူးေပါင္းေပ်ာ္ရြင္စြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကသည္။