ဧရာ၀တီတုိင္း ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မီးေလာင္ဒဏ္ခံ မိသားစုမ်ားအား Supreme Group of Companies မွ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ ည (၉) နာရီခန္႔တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္တြင္ မီးေလာင္မွုၿဖစ္ပြားခဲ႔ရာ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ႔ေသာ  ေနအိမ္ (၄) လံုး ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး တို႔အတြက္ Supreme Group of Companies မွ (၅.၆.၂၀၁၈) ရက္ေန႕တြင္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ ႏွစ္သိန္းက်ပ္စီကုိ Company ၏  တာ၀န္ခံမွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။