ဧရာ၀တီတုိင္း ဂ်ိတ္လက္ေက်းရြာတြင္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲ ႏွင့္ ဇာတ္သဘင္ပြဲ အား Supreme Trading Company ႏွင့္ Zhefu Holding Company တုိ႔မွ ပါ၀င္ပ့ံပုိးကူညီ

ဧရာ၀တီတုိင္း ဂ်ိတ္လက္ေက်းရြာတြင္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲအား Supreme Trading Company ႏွင့္ Zhefu Holding Company တုိ႔မွ ၂၆၊၂၇၊၂၈-၂-၂၀၁၈ သုံးရက္တုိင္တုိင္္ က်င္းပေပးခဲ႕ၿပီး ၊ ဇာတ္သဘင္ပြဲကုိလည္း ၂၉၊၃၀-၂-၂၀၁၈ ႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး အသံမစဲမဟာပ႒ာန္းတြင္ ပ႒ာန္းရြတ္ပူေဇာ္က်ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေဘာ္ဇင္ ခြဲဖြယ္မ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ၊ ၀တၱဴေငြကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကုိ  ေက်းရြာသူ ၊ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။