ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈခံရေသာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း

Supreme Trading Co., Ltd. မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ  (၃) ရက္ေန႕တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈခံရေသာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆန္(၁)ျပည္ႏႈန္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု (၉၀၀) အတြက္ တတ္စြမ္းသမွ် ပါ၀င္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။