ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံ MYEA အသင္းႏွင့္အတူ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္ ႏွင့္ (၇)ရက္တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ (၁၅)သိန္း ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ (၁၅)သိန္းအား MYEA အသင္းႏွင့္အတူ Supreme Group of Companies မွ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လက္ခံရရွိၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

               


cheap jerseys from china