ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံ MYEA အသင္းႏွင့္အတူ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္ ႏွင့္ (၇)ရက္တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ (၁၅)သိန္း ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ (၁၅)သိန္းအား MYEA အသင္းႏွင့္အတူ Supreme Group of Companies မွ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လက္ခံရရွိၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။