စူပရင္းေသြးလွဴရွင္မ်ားမိသားစု၏ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ CSR စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပဲြ

၁၄ရက္ေန ့၆လပိုင္းတြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေသြးလွဴရွင္မ်ားေန ့ကို ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ စူပရင္းေသြးလွဴရွင္မ်ားမိသားစု၏ CSR လူထုအက်ိဳးျပဳစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပဲြအား ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္တြင္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့ရာ ေသြးလွဴရွင္ (၇၀၀)ခန္ ့ပါဝင္ကုသိုလ္ယူခဲ့ၾကသည့္ျမင္ကြင္းမ်ား