စူပရင္းဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္ဝင္စားေပ်ာ္ရႊင္စြာ workshop မွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

စူပရင္းဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္ဝင္စားေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ workshop ပါဝင္ဆင္နႊဲ