စူပရင္းမိသားစု၏ သီတင္းကြ်တ္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပဲြ

စူပရင္းမိသားစု၏ သီတင္းကြ်တ္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပဲြကို ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌႏွင့္တကြ စူပရင္းမိသားစု၏ သက္ၾကီးဝါၾကီးမ်ားအား စူပရင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ လက္ဆယ္ျဖာထိပ္မွာမိုး၍ ရွစ္ခိုးကန္ေတာ့ခဲ့ၾကပါသည္။