စူပရင္းကုမၸဏီမိသားစုမွ ကထိန္ခင္းရန္ လုိအပ္မႈရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၃၂)ေက်ာင္းသုိ႕ မုိးက်ကထိန္အလွဴ လွဴဒါန္းျခင္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ကထိန္ခင္းရန္ လုိအပ္မႈရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၃၂)ေက်ာင္းသုိ႕ မဟာမုိးက်ကထိန္အလွဴအျဖစ္ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႕တြင္ စူပရင္းကုမၸဏီမိသားစု မွ လွဴဒါန္းပါသည္။